Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Witamy na stronie https://helpguru.eu (dalej zwanej "Stroną"). Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze Strony.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest HelpGuru, email: brain@helpguru.eu (dalej zwany "Administratorem").

2. Rodzaj zbieranych danych

 1. Dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje, korzystając z formularzy kontaktowych, rejestracyjnych lub subskrypcyjnych, takich jak:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
 2. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania ze Strony:

  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Informacje o urządzeniu
  • Dane dotyczące aktywności na Stronie (np. odwiedzane podstrony, czas spędzony na stronie)

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Umożliwienie korzystania ze Strony oraz świadczenie usług dostępnych na Stronie
 • Kontakt z użytkownikami, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania i zgłoszenia
 • Wysyłanie newsletterów oraz informacji marketingowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę
 • Analiza statystyczna i monitorowanie ruchu na Stronie w celu ulepszania usług i funkcjonalności Strony

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, takie jak prowadzenie analiz statystycznych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. dostawcom usług IT)
 • Organom publicznym, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa

6. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym")
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu skorzystania ze swoich praw użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez email: brain@helpguru.eu.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie, a użytkownicy będą o nich informowani odpowiednio wcześniej.

9. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: brain@helpguru.eu.


Ta Polityka Prywatności została sporządzona w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i może być dostosowywana w zależności od zmian prawnych lub operacyjnych.